Іщенко Микола Володимирович

Іщенко Микола Володимирович
Доцент кафедри аналітичної хімії, к.х.н.
Працює у КНУ з: 
10.2001
E-mail: 
ischenko_mv@knu.ua
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-0851-1679
Скачати у вигляді файлу: 
Тема кандидатської дисертації: 

"Комбіновані спектроскопічні методи визначення Pb(II), Cd(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) іммобілізованими на силікагелі сульфарсазеном та бромбензтіазо"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006

Науковий керівник - д.х.н., проф. Запорожець Ольга Антонівна

Наукові інтереси: 

- атомно-абсорбційна спектроскопія з електротермічною атомізацією;

- твердофазні реагенти;

- аналіз природних об'єктів (грунти, води) на вміст неорганічних токсикантів;

- хімічна метрологія та обробка даних.

Вибрані публікації: 

Методична розробка / Lab manual for students:

Сухан В.В., Пилипюк Я.С., Іщенко В.Б., Іщенко М.В. Аналіз матеріалів металургійного виробництва. Навчальний посібник для студентів хімічного факультету спеціалізації "Аналітична хімія". - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. – 78 с.

   Статті / Articles:
1. Запорожець О.А., Іщенко М.В. Іммобілізація сульфарсазену на силікагелі, модифікованому четвертинними амонійними солями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія" – 2004. - Вип.41. - С.30-31.
2. Запорожець О.А., Іщенко М.В., Сучова К. О. Іммобілізація бромбензтіазо на кремнеземі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія" – 2004. - Вип.42. – С.23-24.
3. Запорожец О.А., Ищенко Н.В. Атомно-абсорбционное определение свинца в воде с предварительным концентрированием на кремнезёме, модифицированном сульфарсазеном // Химия и технология воды. – 2005.- Т. 26, №4. – C.12-15.
4. Запорожець О.А., Іщенко М.В., Сучова К.О. Сорбційно-спектрофотометричне визначення Cd(II) іммобілізованим на силікагелі бромбензтіазо // Наукові записки "Києво-Могилянської академії", "Хімічні науки і технології". - 2006. - Т.55 - С.34-36.
5. Запорожець О.А., Сучова К.О., Іщенко М.В. Візуальне тест-визначення кадмію у воді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія". – 2006. - Вип.43. - C.53-54.


   Патент України / Patent of Ukraine:

Спосіб сорбційно – спектроскопічного визначення кадмію. Пат. №54887, Україна. 7 G01N21/63 / O.A.запорожець, M.В.Іщенко, K.O.Сучова. – №2002043681; Задекларовано 30.04.2005; надруковано. 17.03.2006, Вип. №3. – 10 с.


   Тези доповідей на конференціях / Abstracts of conference reports:
1. Zaporozhets O.A., Ishchenko N.V. Lead (II) interaction with sulfarsazene adsorbed on silica gel immobilized with quaternary ammonium salt // Праці 3-го Західноукраїнського симпозіуму з адсорбції та хроматографії. – Львів: СПОЛОМ, 2003. – С. 83-84.
2. Іщенко М.В., Запорожець О.А. Атомно-абсорбційне визначення мікрокількостей плюмбуму у воді після концентрування на кремнеземі, модифікованому сульфарсазеном // Праці Міжнародного семінару "Мікродомішки у воді". - Київ, ІКХХВ НАН України, 2003. – С. 28-29.
3. Zaporozhets O.A., Ishchenko N.V. Electrothermal atomic adsorptoin spectrometric determination of lead after separation on silica immobilized with sulfarsazene // Proc. International scientific and practical conf. "Spectroscopy in special applications" (SSA-2003). – Kyiv. – 2003. – С.116.
4. Запорожец О. А., Ищенко Н.В. Определение Pb(II) в воде ЭТААС методом с предварительным концентрированием иммобилизованным ионным асоциатом сульфарсазена с ЧАС // Тез. докл. V Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды "Экоаналитика-2003" с международным участием. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 208.
5. Запорожець О.А., Іщенко М.В. Визначення лабільних форм Плюмбуму (II) та його валового вмісту в об'єктах різної етиології // Тези доп. Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених гігієністів, токсикологів, хіміків-аналітиків "Сучасні проблеми гігієни, токсикології та аналітичної хімії". – Київ. – 2003. – С. 88.
6. Іщенко М.В., Запорожець О.А. Атомно-абсорбційне визначення Pb(II) з попереднім концентруванням нековалентно іммобілізованим сульфарсазеном // Збірник наукових праць IX наукової конференції "Львівські хімічні читання–2003". – Львів: Видавн. центр. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2003. – С.182.
7. Іщенко М. В., Запорожець О.А. Атомно-абсорбційне визначення Pb(II) з попереднім концентруванням сульфарсазеном нековалентно іммобілізованим на кремнеземі // Тези доп. IV Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії".– Київ, 2003. – С. 6-7.
8. Запорожець О.А., Іщенко М.В., Сучова К.О. Нова аналітична форма бромбензтіазо на основі його нековалентного закріплення на поверхні кремнезему // Тези доп. V Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії".– Київ, 2004. – С. 10-11.
9. Запорожець О. А. Іщенко М.В., Сучова К.О. Сорбційно-спектрофотометричне визначення кадмію іммобілізованим на силікагелі бромбензтіазо // Тези доп. 71-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - Київ, НУХТ, 2005.- С.21.
10. Запорожець О.А., Іщенко М.В., Сучова К.О., Мещерякова В.В. Гібридні методи визначення кадмію(II) та суми важких металів іммобілізованим на силікагелі бромбензтіазо // Тези доп. VI Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії".– Київ, 2005. – С. 173.
11. Zaporozhets O.A., Ishchenko N.V., Suchova K.O., Mescheryakova V.V. ETAAS, spectroscopic and test determination of heavy metals in natural objects after adsorption preconcentration // Book of abstracts. International conference "Analytical chemistry and chemical analysis" (AC&CA-05). – Kyiv (Ukraine), 2005. – P.292.
12. Запорожець О.А., Іщенко М.В., Сучова К.О. Сорбційно-атомно-абсорбційне визначення важких металів іммобілізованим бромбензтіазо з введенням твердих проб в атомізатор // Тези доп. VII Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". – Київ, 2006. – С. 264.