Підручники , навчальні посібники, інша навчально-методична література

Підручники , навчальні посібники, інша навчально-методична література. Монографії, розділи у монографіях, наукові збірки (2000-2022 рр.)

 

Підручники

 

 

 1. А.С. Алемасова, В.М. Зайцев, Л.Я. Єнальєва, Н.Д. Щепіна, С.М. Гождзінський. Аналітична хімія. – Донецьк: «Ноулідж», 2010. – 417 с.
 2.  Хімія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / Кол. авторів  – Харків: Фоліо, – 2014. – 958 с., (Запорожець О.А., Зінько Л.С., Частина 4, Розділи 1, 2, 6, 9, с.580-586, 643-676, 700-704). Гриф МОН від 20.05.2014 №1/11-7506.
 3. Сухан В. В., Трохименко О.М., Трохименко А.Ю. Аналітичні реагенти й техніка приготування їхніх розчинів / За редакцією Тананайко О.Ю. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2022. – 592 с.  ISBN 978-966-933-182-3

 

Навчально-методичні та навчальні посібники

 

 

 1. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Лисенко О.М. Основи хроматографічного аналізу. Навчальний посібник. ВПЦ «Київський університет», 2002. – 121 с.
 2. Запорожець О.А. Нековалентно іммобілізовані на кремнеземних сорбентах органічні реагенти в оптичних методах аналізу. Вибрані розділи спецкурсу "Методи молекулярної спектроскопії в аналізі" ("Оптичні методи аналізу") для студентів IV курсу хімічного факультету спеціалізацій - Аналітична хімія і хімічний контроль навколишнього середовища. Київ: ВПЦ "Тираж". 2003. - 60 с.
 3. В.М. Зайцев, М.Ф. Зуй, Л.С. Костенко. Хімічні аспекти глобального потепління для студентів хімічного факультету. Навчальний посібник. Київ : «ВПЦ КНУ», 2003. – 31 с.
 4. Смик С.Ю., Мельничук Д.О., Вовкотруб М.П., Смик Н.І. та інші (всього 5 осіб) Методичні вказівки з курсу дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу» та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 1301 – «Агрономія» спеціальності 6.130101 – «Агрохімія і ґрунтознавство». К.: Видавничий центр НАУ 2004. -  79 С.
 5. Смик Н.І. Електрохімічні методи аналізу природних вод» методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів географічного факультету спеціалізації «гідрологія та гідроекологія» К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. -33 С.
 6. Запорожець О.А., Линник Р.П. Методологічні підходи до визначення співіснуючих форм металів у природних водах. Вибрані розділи спецкурсу «Співіснуючі форми металів в об'єктах довкілля та методи їх дослідження». – Київ : ВПЦ «Тираж», 2005. – 47 с.
 7. Запорожець О.А. Комбіновані спектроскопічні та візуальні тест-методи аналізу. Конспект лекцій вибраних розділів спецкурсу "Фотометричні та люмінесцентні методи аналізу" для студентів хімічного факультету. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. - 57 с.
 8. Смик Н.І., Шпак Е.А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з спецкурсу “Електрохімічні методи аналізу” для студентів курсу хімічного факультету спеціалізації ”аналітична хімія” та ”хімічний контроль навколишнього середовища”. К.:  Поліграфічна дільниця інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 2005. - 38 С.
 9. Лисенко О.М., Набиванець Б.Й. Вступ до хроматографічного аналізу. Навчальний посібник. Київ : «Корвін Прес», 2005. – 187 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист від 16.05.05 №14/18.2-1083)
 10. Дорощук В.О., Шевченко Г.М., Куліченко С.А. Контроль якості харчових продуктів. – Київ : Науковий світ, 2009. -104 с.
 11. Алексєєв С.О. Хімія комплексних сполук : навч. посіб. для студ. хім. фак-ту КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Київ: «Інтерсервіс», 2010. – 159 c.
 12. Куліченко С.А., Дорощук В.О. Організовані середовища поверхнево-активних речовин в аналізі. -К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 107 с.
 13. Запорожець О.А., Зінько Л.С. Основи молекулярної спектроскопії. Навчальний посібник для студентів 4 курсу хімічного факультету спеціалізацій «Аналітична хімія» та «Хімічний контроль навколишнього середовища», студентів 1 курсу біологічного факультету та 4 курсу географічного факультету. Ірпінь: «НУДПС України», 2012. – 106  с.
 14. Халаф В.А., Лысенко Е.Н., Зайцев В.Н., Зуй М.Ф., Тананайко О.Ю., Дорощук В.А. Учебное пособие. Развитие аналитических навыков в области пробоподготовки и анализа веществ, занесенных в список Конвенции о запрещении химического оружия. Киев: «Интерсервис», 2012. – 298 с.
 15. Халаф В.А., Лысенко Е.Н., Левчик В.М., Зуй М.Ф., Лазаренко А.В. Лабораторный практикум по пробоподготовке и анализу веществ, занесенных в список Конвенции о запрещении химического оружия. Под ред. Халаф В. Київ: «Київ», 2012. − 30 с.
 16. Ракс (Халаф) В.А., Лысенко Е.Н., Зайцев В.Н., Дорощук В.А., Зуй М.Ф., Тананайко О.Ю. Развитие аналитических навыков в области пробоподготовки и анализа веществ, занесенных в список Конвенции о запрещении химического оружия. Учебное пособие. Конспект лекций. Под редакцией Ракс В.А. Киев, 2013. - 200 стр.
 17. Ракс (Халаф) В.А., Лысенко Е.Н., Левчик В.М., Зуй М.Ф. Развитие аналитических навыков в области пробоподготовки и анализа веществ, занесенных в список Конвенции о запрещении химического оружия. Лабораторный практикум. Под редакцией Ракс В.А. Киев, 2013. 31 стр.
 18. Лисенко О.М., Ковальчук Т.В., Левчик В.М., Зайцев В.М. Практикум з газової хроматографії. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт. Київ: «Київський університет», 2013. – 71 с.
 19. Запорожець О.А., Іщенко, М.В. Пилипюк Я.С. Атомно-абсорбційні методи аналізу (навчальний посібник для студентів хімічного факультету) – Київ : «Фітосоціоцентр», 2013. – 142 с.
 20. Кеда Т.Є. Аналітичне матеріалознавство: Конспект лекцій вибраних розділів курсу «Основи матеріалознавства» для студентів хімічного факультету. Навчальний посібник. Київ : «Фітосоціоцентр», 2014. – 45 с.
 21. Запорожець О.А., Кеда Т.Є., Смик Н.І., Іщенко М.В. Завдання для самоконтролю з курсу «Фундаментальні основи аналітичної хімії». Навчальний посібник. Київ : «Фітосоціоцентр», 2014. – 63 с.
 22. Кеда Т.Є. Контрольні завдання з якісного аналізу для студентів хімічного факультету. Навчальний посібник. Київ: «Фітосоціоцентр», 2014. – 42 с.
 23. Лисенко О.М., Ковальчук Т.В., Зайцев В.М. Основи газової хроматографії. Навчальний посібник. Частина 1. Киї : «Київський університет», 2014. – 91 с.
 24. Лисенко О.М., Ковальчук Т.В., Зайцев В.М. Основи газової хроматографії. Навчальний посібник. Частина 2. Киї : «Київський університет», 2014. – 71 с.
 25. Ракс В. А. Сучасна хроматографія на гребені хвилі прогресу = Modern Chromatography on the Wave Crest of the Progress: навч. посібник / В. А. Ракс, А. М. Єсауленко. - Київ: Аванпост, 2014. — 168 с.
 26. Запорожець О.А., Кеда Т.Є., Іщенко М.В., Смик Н.І., Завдання для самоконтролю з курсу «Фундаментальні основи аналітичної хімії». Навчальний посібник К.: Видавництво «Фітосоціоцентр», 2014. - 66 С.
 27. Зінько Л.С., Запорожець О.А. Рівноваги  в  розчинах  електролітів.  Навчальний  посібник  для самостійної  підготовки  з  курсу «Фундаментальні  основи  аналітичної хімії» (для  студентів,  що  здобувають  освіту  за  ОКР Бакалавр  хімії).–  Ірпінь : «НУДПС України», 2015. – 88 с.
 28. В.В. Верба, В.О. Дорощук, Л.С. Зінько, М.В. Іщенко, Т.Є. Кеда, О.П. Конопліцька, С.А. Куліченко, С.О. Лелюшок, Р.П. Линник, О.М. Лисенко, Н.І. Смик, В.С. Старова, О.Ю. Тананайко. Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Навчальний посібник для студентів 2 курсу хімічного факультету. Частина 1. Хімічні методи аналізу / За заг. ред. проф. О.А. Запорожець – Ірпінь : Видавництво та друкарня НУДПС України, 2015. – 87 с.
 29. Запорожець О.А., Верба В.В., Дорощук В.О., Смик Н.І. та інші (всього 13 осіб) Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Частина 1. Хімічні методи аналізу Ірпінь: Видавництво та друкарня РУДПС України, 2015. - 87 С.
 30. В.В. Верба, В.О. Дорощук, Л.С. Зінько, М.В.  Іщенко, Т.Є. Кеда, О.П. Конопліцька, С.А. Куліченко, С.О. Лелюшок, Р.П. Линник, О.М. Лисенко, Н.І. Смик, В.С. Старова, О.Ю. Тананайко. Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Навчальний посібник для студентів 2 курсу хімічного факультету. Частина 2. Фізико-хімічні методи аналізу / За заг. ред. проф. О.А. Запорожець – Ірпінь : Видавництво та друкарня НУДПС України, 2015 . – 83 с.
 31. Тананайко О.Ю. Хімічні сенсори. Навчальний посібник до курсу «Мікроаналітичні системи і сенсори». -К.: Друк. Прінт Квік. 2015.- 96 с.
 32. Запорожець О.А., Кеда Т.Є., Смик Н.І. Основи аналітичної хімії. Якісний аналіз катіонів і аніонів. Завдання для самоконтролю. Навчальний посібник. Київ : «LAT&K», 2017. – 64 с. ISBN 978-617-7061-52-5.
 33. Зуй М.Ф., Лелюшок С.О., Запорожець О.А., Желіба О.М., Тітова Л.О. Хімічний аналіз природних вод та ґрунтів. Навчальний посібник. Київ : «ЛАТ&K», 2017. − 196 с.
 34. Іщенко М.В. Обробка даних у хімічному аналізі. Навчальний посібник (для студентів хімічного факультету). Ірпінь : «НУДПС України», 2017. – 69 с.
 35. Запорожець О.А., Кеда Т.Є., Смик Н.І. Основи аналітичної хімії. Якісний аналіз катіонів і аніонів. (Завдання для самоконтролю для студентів хімічного факультету.) К.: «LAT&K», 2017. 64 С.
 36. Куліченко С.А., Дорощук В.О., Лелюшок С.О. Екстракційне концентрування мікрокомпонентів. Київ : «LAT&K», 2019. –162 с.
 37. Алексєєв С.О. Симетрія молекул та кристалічних ґраток : методичні рекомендації для студ. хім фак-ту та ІВТ КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Київ: «Інтерсервіс», 2020. – 60 c. https://anchem.knu.ua/books/alekseev_symmetry_of_molecules_and_crystals.pdf
 38. Зінько Л.С., Запорожець О.А. Твердофазна спектрометрія, УФ/ВИД спектроскопія дифузного відбиття та кольорометрія в аналітичній практиці. Навчальний посібник. – Ірпінь: «ВПЦ університету ДФС України», 2020. – 91 с.
 39. Сухан В. В., Трохименко О.М., Трохименко А.Ю. Реагенти й розчини для хімічного аналізу / За загальною редакцією Тананайко О.Ю. Київ: Інтерсервіс, 2020. ISBN 978-966-999-053-2
 40. Зуй М.Ф. Аналітична хімія еко- та біотоксикантів. Навчальний посібник. Київ, 2022. – 97 с.
 41. Трохименко О.М., Трохименко А.Ю. Якісний аналіз неорганічних та органічних речовин, що ґрунтується на перебігу хімічних реакцій. Розчини реагентів та техніка виконання реакцій. Практичний посібник для персоналу навчальної лабораторії / За загальною редакцією О. Ю. Тананайко. Київ : «Інтерсервіс», 2022, ISBN 978-966-999-304-5
 42. М.Ф. Зуй, С.О. Алєксєєв. МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА «ЯКІСНІ РЕАКЦІЇ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕКО- ТА БІОТОКСИКАНТІВ». Київ. 2023. 30 с. URL: https://anchem.knu.ua/books/metod-rozrobka-yakisni-reakciyi-toxic-1.pdf
 43. Іщенко М.В. Забезпечення і контроль якості аналізу, Київ, 2023. URL: https://anchem.knu.ua/books/zabezpechennya-kontrol-yakosti-ishenko.pdf

 

Методичні вказівки, збірки задач тощо

 

 

 1. Набиванець Б.Й., Лисенко О.М. Контрольні запитання і задачі до спецкурсу «Аналітична хімія природного середовища». Київ : ВПЦ «Київський університет». 2001. –18 с.
 2. Набиванець Б.Й., Лисенко О.М. Контрольні запитання і задачі до спецкурсу «Основи хроматографічного аналізу». Київ : ВПЦ «Київський університет». 2001. –18 с.
 3. Запорожець О.А. Лабораторні роботи до спецпрактикуму "Дослідження комплексоутворення у розчині та комп'ютерна обробка результатів". Київ: ВПЦ "Тираж", 2005.- 61 с.
 4. Запорожець О.А., Наджафова О.Ю., Смик Н.І., Іванько Л.С., Лисенко О.М., Дорощук В.О., Верба В.В., Костенко Л.С., Іщенко В.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу хімічного факультету (4 семестр). Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. –   30 с.
 5. Запорожець О.А., Іванько (Зінько) Л.С. Контрольні запитання та типові задачі  до спецкурсу «Методи молекулярної спектроскопії» для студентів хімічного факультету спеціалізацій «Аналітична хімія» та «Хімічний контроль навколишнього середовища». – Київ : «НАДПС України», 2005. – 41 c.
 6. Лисенко О.М., Іванько (Зінько) Л.С. Методичні вказівки до самостійної підготовки з тем “Зберігання та підготовка проб природних вод до аналізу», «Статистична обробка результатів аналізу» для студентів географічного факультету спеціальності «Гідрологія та гідроекологія». – Київ : «Київський університет», 2005. – 21 с.
 7. Лисенко О.М., Іванько (Зінько) Л.С. Методичні вказівки до самостійної підготовки і виконання лабораторних робіт до спецкурсу «Фізичні та фізико-хімічні методи аналізу природних вод» для студентів географічного факультету спеціальності «гідрологія та гідроекологія» -Київ : «Київський університет», 2006. – 60 с.
 8. Запорожець О.А., Зінько Л.С. Практикум зі спецкурсів «Методи молекулярної спектроскопії» та «Фотометричні й люмінесцентні методи аналізу». Для студентів 4 курсу хімічного факультету спеціалізацій «Аналітична хімія» та «Хімічний контроль навколишнього середовища». Ірпінь : «НАДПС України», 2007. – 108 с.
 9. Смик Н.І. Збірник задач з електрохімічних методів аналізу К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. - 80 С.
 10. Наджафова О.Ю. (Тананайко О.Ю.) Методичні вказівки до лабораторних  робіт  для студентів-магістрів хімічного факультету кафедри аналітичної хімії з дисципліни  “Біоаналітика”, ВПЦ  Київський університет, 2007 . - 58 c.
 11. Дорощук В.О., Шаламай А.С., Фесенко С.О., Дорощук О.А., Куліченко С.А. Фармацевтичний аналіз. Методичні рекомендації до спецкурсу. Київ : «Науковий світ», 2008. – 96 с.
 12. Куліченко С.А., Дорощук В.О., Шевченко Г.М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Застосування супрамолекулярних систем на основі поверхнево-активних речовин в аналізі». Глобине : «Поліграфсервіс», 2008. -96 с.
 13. Лисенко О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт в рамках спецкурсу  «Хроматографічні та екстракційні методи аналізу» для студентів хімічного факультету спеціальностей «аналітична хімія» і «хімічний контроль навколишнього середовища». Київ : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 31 с.
 14. Зінько Л.С., Запорожець О.А. Методи молекулярної спектроскопії. Завдання для самоконтролю. Навчальний посібник для підготовки до практичних занять з нормативного курсу «Інструментальні методи аналізу» для студентів 2 курсу хімічного факультету. – Ірпінь: «НУДПС України», 2014. – 34 с.
 15. Смик Н.І. Рівноваги в гетерогенних системах. Основи теорії та способи розв’язування задач. К.: Видавництво «Фітосоціоцентр», 2014. -35 С.
 16. Запорожець О.А., Смик Н.І., Кеда Т.Є., Іщенко М.В. та ін. Основи аналітичної хімії. Якісний аналіз. Робочий журнал для підготовки та виконання лабораторних робіт з якісного аналізу. Київ : «Принт-центр», 2018. – 91 c.
 17. Алексєєв С.О. Симетрія молекул та кристалічних ґраток : методичні рекомендації для студ. хім фак-ту та ІВТ КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Київ, 2020. – 60 c.
 18. Запорожець О.А., Смик Н.І., Кеда Т.Є., Іщенко М.В. та ін. Основи аналітичної хімії. Якісний аналіз. Робочий журнал для підготовки та виконання лабораторних робіт з якісного аналізу. Київ : «ВПЦ Київський університет», 2020.
 19. Смик Н.І. Електрохімічні методи аналізу. Задачі та запитання для самостійної підготовки. Навч посібник К.: ВПЦ Київський університет. – 2020.- 176 C.
 20. Смик Н.І., Сучасні електрохімічні методи аналізу. Основні поняття електрохімії. Електропровідність розчину. Методи, не пов`язані з протіканням фарадеєвського струму. Навчальний посібник для студентів хімічного факультету навч посібник Київ, 2020. – 45 с. URL: http://www.achem.univ.kiev.ua/books/conductometry-lab-work.pdf
 21. Лисенко О.М., Конопліцька О.П. Практикум з аналітичної хімії. - К: ВПЦ "Київський університет", 2020. - 50 с.
 22. Смик Н.І., Бас Ю.П. Основи аналітичної хімії. Частина 1. Хімічні методи аналізу. Робочий журнал для підготовки та виконання лабораторних робіт. навч посібник Київ, 2022. – 46 с. URL: https://anchem.knu.ua/books/robochyi-zhurnal-kilkisnyi-analiz.pdf
 23. Лисенко О.М., Левчик В.М., Ракс В.А., Ковальчук Т.В. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З ОСНОВ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ КОЛОНКОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ. до виконання лабораторних робіт для студентів ОС «бакалавр» хімічного факультету, Навчальний посібник, Київ, 2023. - 35 с. URL: https://anchem.knu.ua/books/lab_praktykum_z_osnov_vekh_24.pdf
 24. М.Ф. Зуй. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦКУРСУ «АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА». Київ. 2024. 38 с. URL: https://anchem.knu.ua/books/zuy-ahns-p1-2024.pdf
 25. В.О. Дорощук, С.А. Куліченко. Контроль якості лікарських засобів, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СПЕЦКУРСУ, Для студентів хімічного факультету, КИЇВ 2024, 102 с. URL: https://anchem.knu.ua/books/doroshchuk-kulichenko-kontrol-yakosti-lik-zasobiv-2024.pdf

 

Також дивіться за посиланням:

https://anchem.knu.ua/books/pidruchnyki.htm

 

 

Скачати у вигляді файлу: