Смик Наталія Іванівна

Смик Наталія Іванівна
к.х.н. доцент
Працює у КНУ з: 
07.1993
E-mail: 
nataliiasmyk@knu.ua

Народилася 10.04.1971, м Київ.
1988-1993- студентка хімічного факультету Київського нац. унів. ім. Тараса Шевченка, з 1995-по 1998рр. - аспірантка кафедри аналітичної хімії. В 2000 році захистила дисертацію, “Іммобілізовані на кремнеземі 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтол та дитизон як твердофазні реагенти для спектроскопічного та візуально-тестового визначення важких металів”

Синтез та дослідження властивостей хелатних сорбентів на основі високодисперсних кремнеземів з адсорбційно закріпленими на їх поверхні органічними реагентами. Застосування отриманих сорбентів для концентрування та визначення іонів важких металів. Застосування вольтамперометрії в екомоніторингу довкілля. Опубліковано 7 наукових праць

Тема кандидатської дисертації: 

"Іммобілізовані на кремнеземі 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтол та дитизон як твердофазні реагенти для спектроскопічного та візуально-тестового визначення важких металів"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р.

Науковий керівник - д.х.н., проф. Запорожець Ольга Антонівна

Автореферат дисертації:
   анотація
   описова частина
   повний текст (pdf, 0,37 Мб)

Наукові інтереси: 

- визначення біогенних та токсичних елементів у об’єктах довкілля;

- розробка твердофазних реагентів на основі N,S-вмісних азореагентів, іммобілізованих на поверхні кремнеземів та їх застосування при аналізі харчових продуктів та об’єктів довкілля;

- розробка електродів, модифікованих кремнеземом для вольтамперометричного визначення екотоксикантів.

Інші інтереси: 
Танці - від бальних до модерну, фігурні ковзани і застосування методів прикладного мистецтва у власних цілях: майстрування карнавальних костюмів, автентичних ляльок, а також ялинкових зайчиків та інших потвор.
Навчальна діяльність: 

Підготувала та викладає курси лекцій та лабораторний практикум:
   "Сучасні електрохімічні методи аналізу" (а/х, ІV курс)
   "Електрохімічні методи аналізу об`єктів довкілля" (хкнс, ІV курс)
   методична розробка (pdf, 0,52 Mb)
   приклад оформлення лабораторної роботи (pdf, 0,20 Mb)
   збірник задач (pdf, 0,88 Mb)

   Семінарські та практичні заняття з нормативних курсів:
   "Аналітична хімія" для студентів хімічного факультету (ІІ курс)
   "Аналітична хімія" для студентів біологічного факультету (І курс)

   Лабораторні заняття зі спецкурсів:
   "Методи молекулярної спектроскопії" (а/х, ІV курс),
   "Аналіз природних вод" для студентів географічного факультету,
    спеціалізація "гідрологія та гідроекологія"

 

Теми успішно захищених кваліфікаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів:

   1. Інверсійно-вольтамперометричне визначення Плюмбуму в грунтах (Верещагіна М.А., диплом бакалавра, 2001 р.).
   2. Візуально-тестове визначення рухливих форм Цинку в грунтах (Сопільняк І.Ю., диплом магістра, 2006 р.).

Стипендії та відзнаки: 

Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вибрані публікації: 

Методичні розробки / Textbooks for students:

1. Смик Н.І. "Електрохімічні методи аналізу природних вод" - методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів географічного факультету спеціальності "гідрологія та гідроекологія" - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. – 33 с.
2. Смик Н.І., Шпак Е.А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з спецкурсу "Електрохімічні методи аналізу" для студентів курсу хімічного факультету спеціалізації "аналітична хімія" та "хімічний контроль навколишнього середовища". К.: Поліграфічна дільниця інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 2005. - 39 с. (full-text, pdf, 0,52 Mb)
3. Смик С.Ю., Мельничук Д.О., Вовкотруб М.П., Смик Н.І., Куницький Ю.А., Мельникова Н.М. Методичні вказівки з курсу дисципліни "Фізико-хімічні методи аналізу" та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 1301 – "Агрономія" спеціальності 6.130101 – "Агрохімія і ґрунтознавство". К.: Видавничий центр НАУ, 2004. - 88 с.
4. Запорожець О.А., Наджафова О.Ю., Смик Н.І., Іванько Л.С., Лисенко О.М., Дорощук В.О., Верба В.В., Костенко Л.С., Іщенко В.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу хімічного факультету (4 семестр).- К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. – 30 с. (full-text, pdf, 2,2 Mb)
5. Смик Н.І. Збірник задач з електрохімічних методів аналізу. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. 82 c. (full-text, pdf, 0,88 Mb)

 

   Статті / Articles:

1. Запорожець О.А., Петруньок Н.І., Сухан В.В. Хемілюмінесценція 4-диетиламінофталгідразиду в присутності ртуті (ІІ) // Вісник Київського університету. Сер. Хімія. - 1996. - Т.33. - С.105-109.
2. Запорожець О.А., Петруньок Н.І., Сухан В.В. Гібридні методи визначення ртуті (ІІ) в природній та стічних водах // Вісник Київського університету. Сер. Хімія. - 1997. - Т.34. - С.3-7.
3. Запорожець О.А., Петруньок Н.І., Сухан В.В., Тилтін А.К. Сорбційно-спектрофотометричне визначення кобальту(ІІ) та цинку(II) 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтолом, іммобілізованим на силікагелі // Укр. хім. журн. - 1998. - Т.64, №9. - С.50-55.
4. Запорожец О.А., Петрунек Н.И., Калиниченко Е.В., Сухан В.В. Визуальный тест-метод для определения Ni(II) на основе иммобилизованного на кремнеземе 4-(2-пиридилазо)-2-нафтолата цинка // Химия и технология воды. – 1999. - Т.21, №3. – C.281-286 (full-text, pdf, 0,35 Mb).
5. Zaporozhets O.A., Petruniock N.I., Sukhan V.V. Determination of Ag(I), Hg(II) and Pb(II) by using silica gel loaded with dithizone and zinc dithizonate // Talanta. – 1999.– Vol.50. – P.865-873.
6. Zaporozhets O., Petruniock N., Bessarabova O., Sukhan V. Determination of Cu(II) and Zn(II) using silica gel loaded with 1-(2-thiasolylazo)-2-naphtol // Talanta. - 1999. - Vol.49. - P.899-906 (full-text, pdf, 0,5 Mb).
7. Zaporozhets O.A., Smyk N.I., Sukhan V.V. The complexing properties of 1-(2-thiazolylazo)-2-naphtol and 1,5-diphenylthiocarbazone adsorbed on silica surface // Functional materials. - 2001. – V.8. - Р.566-569.

 

   Тези доповідей на конференціях / Abstracts of conference reports:

1. Zaporozhets O.A., Ivanko L.S., Sukhan V.V. Tallium (III) Extraction and Sorption Preconcentration with 18-Crown-6 and Dicyclohexyl-18-crown-6 // Proc. International Congress on Analytical Chemistry. June 15-21 1997. –V.1.- Moscow (Russia).- 1997. - С-42.
2. Іванько Л.С., Запорожець О.А., Сухан В.В. Іммобілізовані кисневмісні органічні реагенти для визначення Zr(IV) та Th(IV) // Тези доп. Всеукраїнської конференції з аналітичної хімії, присвяченої 90-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України В.А.Назаренка. – Ужгород (Україна). – 1998. – С.36.
3. Запорожец О.А., Петрунек Н.И., Иванько Л.С., Долгонос Г.А., Сухан В.В. Иммобилизованные серасодержащие азосоединения и краун-эфиры – эффективные реагенты для экспресс контроля токсичности природных и сточных вод // III Всероссийская конференция "Экоаналитика-98" с международным участием. – Краснодар (Россия). - 1998.- С.251-252.
4. Zaporozhets O.A., Ivanko L.S., Sukhan V.V. The high selective tallium(III) determination in water with Dicyclohexyl-18-crown-6 // Abstracts of 9th Annual Meeting of SETAC-Europe "Quality of Life and Environment in Cultured Landscapes". – Leipzig (Germany). – 1999. - С.147-148.
5. Іванько Л.С., Марченко І.В., Запорожець О.А., Сухан В.В. Нові сенсорні системи на основі О-вмісних органічних реагентів для концентрування та визначення іонів полівалентних елементів // Тези доп. Симпозіуму "Новітні наукоємкі функціональні матеріали" в рамках І Всеукраїнської конференції "Сучасні проблеми неорганічної хімії". - Київ. - 1999. - С.143.
6. Запорожець О.А., Іванько Л.С., Кеда Т.Є., Марченко І.В., Петруньок Н.І., Сухан В.В. S-, N- та О-вмісні органічні реагенти, адсорбовані на кремнеземній мотриці, - оптичні сенсорні системи для експрес-контролю об’єктів довкілля // Тези міжнародної конференції "Чистота довкілля у нашому місті". – Львів (Україна). – 1999. - C.40-41.
7. Nadzhafova O.Yu., Zaporozhets O.A., Petruniock N.I., Ivanko L.S., Keda T.Ye., Sukhan V.V. Modified silicas as sensitive optical sensor systems for determination of heavy metal labile species in natural water // Book of abstr. The Pittsburg Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy PITTCON 2000 "Science for the 21st century". – New Orleans (USA). – 2000. - P.1640P.
8. Запорожець О.А., Іванько Л.С., Марченко І.В., Сухан В.В. Сорбційно-спектроскопічне та візуально-тестове визначення полівалентних елементів іммобілізованим морином та кверцетином // Тези доп. Всеукраїнської (з міжнародною участю) конференції з аналітичної хімії, присвяченої 100-річчю від дня народження професора М.П.Комаря. – Харків (Україна). – 2000. - С.271.
9. Іванько Л.С., Запорожець О.А., Сухан В.В. Сорбційно-спектроскопічне та візуально-тестове визначення Sn(IV) та F- з використанням нових твердофазних реагентів // Тези доп. Першої спільної конференції з хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та університету Поля Сабатьє (Тулуза). – Київ (Україна). – 2001. - С.41.
10. Іванько Л.С., Запорожець О.А. Кремнеземи, функціоналізовані О-вмісними органічними реагентами, в аналізі // Тези Міжнародної конференції "Функціоналізовані матеріали: синтез, властивості та застосування". – Київ (Україна). – 2002. - Р.270.
11. Запорожець О.А., Іванько Л.С., Капітан О.О. Спектроскопічне та тестове визначення флуориду та Sn(IV) з використанням гідроксиантрахінонів та флавоноїдів, іммобілізованих на кремнеземі // Праці міжнародного семінару "Мікродомішки у воді". – Київ, 2003. – С.26.
12. Іванько Л.С., Качан І.А., Єгоров О.А., Запорожець О.А. Нова аналітична форма сафраніну-Т //Тези доп. ІV Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії".– Київ, 2003. – С.7-8.
13. Качан І.А., Запорожець О.А., Іванько Л.С. Контроль вмісту аскорбінової кислоти у соках твердофазним реагентом на основі іммобілізованої гетеро кислоти // Тези доп. 71-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - Київ, НУХТ, 2005. - С.80.
14. Качан І.А., Іванько Л.С., Запорожець О.А. Використання іммобілізованої на кремнеземі молібдофосфорної гетерополікислоти для контролю вмісту вітаміну С у напоях // Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції "Екотрофологія. Сучасні проблеми". - Біла Церква.- 2005. С.205-206.
15. Kachan I.A, Ivanko L.S., Zaporozhets O.A. The interaction of immobilized on silica gel quarternary ammonium salts of different nature with molibdophosphoric heteropolyacid // The third joint scientific conference in chemistry Kyiv national Taras Shevchenko University and Paule Sabatier University (Toulouse). – Kyiv.- 18-22 May 2005. –P.88.
16. Zaporozhets O.A, Ivanko L.S, Kachan I.A, Egorov O.A, Roschina M.O. The solid-phase reagents for the determination of phosphorus and organic reductants// Book of abstracts. International conference "Analytical chemistry and chemical analysis" (AC&CA-05). – Kyiv (Ukraine), 2005. - Р.60.
17. Запорожець О.А., Іванько Л.С., Качан І.А., Єгоров О.А. Контроль рівня забруднення об’єктів довкілля фосфоровмісними добривами ти ядохімікатами // Тези доп. 72-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - Київ, НУХТ, 2006. - С.80-81.
18. Качан І.А., Коваль О.О., Іванько Л.С., Запорожець О.А. Твердофазний реагент на основі молібдофосфорної гетерополікислоти для визначення гідразину та його похідних. // Тези доп. VII Всеукраїнській конференцої студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії".– Київ, 2006. – с. 243.
19. Качан І.А., Левченко С.І., Іванько Л.С., Запорожець О.А. Сорбційно-спектроскопічне визначення адреналіну іммобілізованою на кремнеземі молібдовольфрамофосфорною гетерополікислотою. // Тези доп. VII Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії".– Київ, 2006. – с. 246.
20. Качан І.А., Євлаш Ю.П., Іванько Л.С., Запорожець О.А. Сорбційне концентрування силіцію у формі молібдосиліцієвої ГПК на функціоналізованому ЧАС кремнеземі // Тези доп. VII Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії".– Київ, 2006. – с. 237.