Линник Ростислав Петрович

Линник Ростислав Петрович
к.х.н., старший дослідник
Асистент кафедри аналітичної хімі
E-mail: 
rostyslavlinnik@knu.ua
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-6401-8184
Scopus: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507836388
Тема кандидатської дисертації: 

"Комбіновані спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм Ванадію, Феруму, Кобальту та Купруму в природних водах"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004

Науковий керівник - д.х.н., проф. Запорожець Ольга Антонівна

Автореферат дисертації:
   анотація
   описова частина
   повний текст (pdf, 0,42 Мб)

Наукові інтереси: 

- співіснуючі форми елементів у об'єктах довкілля;

- кінетичні (хемілюмінесцентні), вольтамперометричні, хроматографічні методи дослідження співіснуючих форм елементів;

- вивчення комплексоутворення іонів металів з розчиненими органічними речовинами природних вод;

- хімічний аналіз об'єктів навколишнього середовища, екологічний моніторинг водойм.

Інші інтереси: 
споглядання довкілля через об'єктив фотокамери, полювання за цікавими кадрами, творча фотографія, подорожі за кермом автомобіля безкрайніми просторами рідної країни, майстрування виробів з дерева.
Навчальна діяльність: 

Семінарські та практичні заняття з аналітичної хімії у студентів 1-го курсу біологічного факультету (2002).

Лабораторні заняття зі спецкурсу "Кінетичні методи аналізу" для студентів V курсу кафедри а/х хімічного факультету (2003-06).

Лекційні та лабораторні заняття з курсу "Аналітична хімія" для студентів III курсу географічного факультету (2004).

Лабораторні та семінарські заняття з нормативного курсу "Аналітична хімія" для студентів ІІ курсу хімічного факультету (2004-05)

Консультації студентам щодо виконання дипломних робіт: Ускова І. (2002-03), Радзієвська Т. (2004-05).

Стипендії та відзнаки: 

II премія наукової студентської конференції (Київ, травень 1999)

Грант Young Europeans Environmental Research (YEER) для участі у конференції 9th Annual Meeting of SETAC-Europe "Quality of Life and Cultured Landscapes" (Лейпціг, Німеччина, 1999)

Премія Національної Академії Наук України для студентів вищих учбових закладів (березень 2000)

ІІI премія 2-ої Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", (Київ, 18 травня 2001)

Грант Російського фонду фундаментальних досліджень (РФФИ) для участі у Всеросійській конференції "Актуальные проблемы аналитической химии" (Москва, Росія, 2002)

Грант німецького хімічного товариства (Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. (GDCh) для участі у конференції Euroanalysis XII (Дортмунд, Німеччина, 2002)

Грант Президента України для обдарованої молоді на 2003 рік для реалізації проекту "Іммобілізовані органічні реагенти для експрес-контролю вмісту найбільш токсичних форм важких металів у природних водах" (2003-2004)

Грант Президента України для молодих вчених для проведення наукового дослідження "Сучасні методи та підходи до удосконалення екоаналітичного моніторингу водойм України" (2006)

Вибрані публікації: 

Статті / Articles:

1. Линник Р.П., Запорожец О.А., Линник П.Н. Формы нахождения растворенного кобальта в воде водохранилищ Днепра и некоторых его притоков // Химия и технология воды. - 1999. - Т.21, №5. - С. 471-484.
2. Линник Р.П., Запорожець О.А. Розрахункові та експериментальні методи дослідження співіснуючих форм кобальту і нікелю у воді водосховищ Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. збірник / Відп. редактор В.К. Хільчевський. - К.: Ніка-Центр, 2001. - т. 2. - С. 441-450.
3. Запорожець О.А., Линник Р.П. Хемілюмінесцентне визначення мікрокількостей сульфід-іонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія". - 2002. - Вип.38. - С.26-29.
4. Linnik R.P., Zaporozhets O.A. Solid-phase reagent for molecular spectroscopic determination of heavy metal speciation in natural water // Anal. Bioanal. Chem. - 2003. - V.375. - P. 1083-1088 (full-text, pdf, 0,47 Mb)
5. Линник Р.П., Запорожец О.А. Сравнительная оценка расчетных и экспериментальных данных о сосуществующих формах железа, кобальта, и никеля в пресных поверхностных водах // Экологическая химия. - 2003. - 12, №2. - С.79-92 (full-text, pdf, 0,69 Mb)
6. Линник Р.П., Запорожець О.А. Фотохімічна пробопідготовка як важливий етап у дослідженні співіснуючих форм заліза(ІІІ) та кобальту(ІІ) у природних водах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. "Хімія". - 2003. - Вип. 39. - С. 19-22.
7. Линник Р.П., Васильчук Т.А., Запорожец О.А. Сосуществующие формы ванадия в природных водах // Химия и технология воды. - 2003. - Т.25, № 6. - С. 549-563.
8. Линник П.Н., Васильчук Т.А., Линник Р.П. Гумусовые вещества природных вод и их значение для водных экосистем (обзор) // Гидробиол. журн. - 2004. - Т.40, № 1. - С. 81-107.
9. Линник Р.П., Запорожец О.А., Линник П.Н. Методические особенности исследования сосуществующих форм металлов с переменной степенью окисления в природных водах // Зб. матеріалів 6-го Міжнарод. Симпозіуму "Екологічні проблеми Чорного моря". - Одеса: ОЦНТЕІ, 2004. - С. 301-305.
10. Линник П.М., Васильчук Т.О., Линник Р.П. Роль гумусових речовин у водних екосистемах // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Спец. Випуск "Гідроекологія". - 2005. - № 3(26). - С. 244-246.
11. Линник Р.П., Запорожець О.А. Співіснуючі форми Ванадію, Феруму, Кобальту та Купруму у воді водосховищ Дніпра та деяких річок України // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Спец. Випуск "Гідроекологія". - 2005. - № 3 (26). - С. 246-248.
12. Линник Р.П., Линник П.Н., Запорожец О.А. Методы исследования сосуществующих форм металлов в природных водах (Обзор) // Методы и объекты химического анализа. - 2006. - 1, № 1. - С. 4-26. (full-text, pdf, 0,77 Mb)
13. Запорожец О.А., Линник Р.П., Воловенко О.Б., Радзиевская Т.М. Иммобилизованный на кремнеземе 1-(4-адамантил-2-тиазолилазо)-2-нафтол в анализе сосуществующих форм меди в природных водах // Методы и объекты химического анализа. - 2007. - Т.2, № 1. - С. 40-50.
14. Линник Р.П., Запорожець О.А. Хемілюмінесцентний і сорбційно-спектрофотометричний методи як ефективні інструменти моніторингу забруднення водойм металами // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Спец. випуск "Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів". - 2008. - №3(37). - С.87-92.
15. Линник П.Н., Васильчук Т.А., Линник Р.П., Игнатенко И.И. Сосуществующие формы тяжелых металлов в поверхностных водах Украины и роль органических веществ в их миграции // Методы и объекты химического анализа. - 2007. - 2, № 2. - С. 130-145.
16. Линник П.М., Жежеря В.А., Линник Р.П. Комплексоутворення Аl(III) з гумусовими речовинами як важливий чинник його міграції в поверхневих водоймах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник / Відп. редактор В.К. Хільчевський. - 2009. - Т. 17. - С. 127-133.
17. Линник П.Н., Жежеря В.А., Линник Р.П. О некоторых особенностях комплексообразования Al(III) с гумусовыми веществами // Методи та об'єкти хімічного аналізу. - 2009. - Т. 4, № 1. - С. 73-84.

 

   Методичні розробки / Lab manuals for students:

1. Запорожець О.А., Линник Р.П. Методологічні підходи до визначення співіснуючих форм металів у природних водах. Вибрані розділи спецкурсу "Співіснуючі форми металів в об'єктах довкілля та методи їх дослідження". - К.: ВПЦ "Тираж", 2005. - 47 с.
2. Запорожець О.А., Наджафова О.Ю., Смик Н.І., Іванько Л.С., Лисенко О.М., Дорощук В.О., Линник Р.П., Верба В.В., Костенко Л.С., Іщенко В.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів другого курсу хімічного факультету. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. - 50 с.

 

   Тези доповідей на конференціях / Abstracts of conference reports:

1. Linnik R., Zaporozhets' O. Coexisting forms of cobalt in the Dnieper river, its tributaries and methods of their investigation // Book of abstracts. 9th Annual Meeting of SETAC-Europe "Quality of Life and Cultured Landscapes". - Leipzig (Germany), 1999. - P. 105-106.
2. Линник Р.П., Запорожець О.А. Хроматографічне розділення у поєднанні з хемілюмінесцентним детектуванням - перспективний метод дослідження форм знаходження кобальту в природних водах // Тези доп. Всеукр. конф. з аналіт. хімії, присвяченої 100-річчю від дня народження М.П. Комаря. - Харків, 2000. - С. 261.
3. Запорожець О.А., Линник Р.П. Хемілюмінесцентний метод визначення мікрограмових кількостей сульфід-іонів в природних водах // Тези доп. І Всеукраїнської конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". - Київ. - 2000. - С. 5.
4. Линник Р.П., Запорожець О.А. Експериментальна перевірка теоретичних уявлень про співіснуючі форми Со (ІІ) та Ni (II) в поверхневих водах // Тези доп. ІІ Всеукраїнської конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". - Київ, 2001. - С. 12.
5. Линник Р.П., Запорожець O.A. Хемілюмінесцентний метод - ефективний засіб для дослідження співіснуючих форм важких металів та сульфідів у природних водах // Тези доп. Першої спільної наукової конференції з хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та університету Поля Сабатьє (Тулуза). - Київ, 2001. - С. 43.
6. Zaporozhets O.A., Linnik R.P. Calculating methods in analysis of cobalt and nickel speciation: possibility and limitation // Book of abstracts. SETAC-Europe 12th Annual Meeting "Challenges in environmental Risk Assessment and Modelling: Linking Basic and Applied Research". - Vienna (Austria), 2002. - P. 96.
7. Запорожец О.А., Линник Р.П. Некоторые методологические аспекты определения сосуществующих форм тяжелых металлов в природных водах // Тез. докл. Всероссийской конференции "Актуальные проблемы аналитической химии". - Москва, 2002. - С. 28-29.
8. Linnik R., Zaporozhets O. Solid phase reagents for molecular spectroscopic determination of heavy metal speciation in natural water // Book of abstracts. Euroanalysis XII. - Dortmund (Germany), 2002. - P. 255.
9. Линник Р.П., Запорожець О.А., Ускова І.О. Іммобілізація 4-адамантил-2-(2'-оксинафтилазо-1')-тіазолу на поверхні силікагелю // Тези доп. міжнародної конференції "Функціоналізовані матеріали: синтез, властивості та застосування". - Київ, 2002. - С. 257-259.
10. Ускова І.О., Линник Р.П., Запорожець О.А. Взаємодія іонів металів з іммобілізованим на поверхні кремнезему 1-(4-адамантіл-2-тіазолілазо)-2-нафтолом // Тези доп. IV Всеукраїнської конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". - Київ, 2003. - С. 17-18.
11. Линник Р.П., Запорожец О.А. Сосуществующие формы ванадия в природных водах // Тез. докл. Международного форума "Аналитика и Аналитики". - Воронеж, 2003. - С. 377.
12. Линник Р.П., Запорожец О.А. Хемилюминесцентный метод в анализе сосуществующих форм тяжелых металлов в природных водах: возможности и преимущества // Тез. докл. V Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды "Экоаналитика-2003" с международным участием. - Санкт-Петербург, 2003. - С. 237.
13. Линник Р.П., Запорожець О.А. Комбіноване спектроскопічне визначення співіснуючих форм важких металів в природних водах // Праці міжнародного семінару "Мікродомішки у воді". - Київ, 2003. - С. 36-38.
14. Линник П.М., Васильчук Т.О., Линник Р.П. Вплив органічних речовин на стан та біодоступність металів у водних екосистемах // Тези доп. Другої Всеукраїнської наукової конференції "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія". - Київ, 2003. - С. 101-102.
15. Linnik R.P., Zaporozhets O.A. Methodological approaches to the investigation of the metal speciation in the natural water // Book of abstracts. International conference "Analytical chemistry and chemical analysis", AC&CA-05. - Kyiv (Ukraine), 2005. - P. 174 (збірка тез доповідей, zip, 2,6 Mb)
16. Радзієвська Т.М., Воловенко О.Б., Линник Р.П., Запорожець О.А. Визначення співіснуючих форм Купруму у природних водах // Тези доп. VII Всеукраїнської конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". - Київ, 2006. - С. 257.
17. Linnik P.N., Linnik R.P., Ignatenko I.I. The speciation of metals in different oxidation state in natural waters: the influence of envitonmental factors // Book of abstracts. International Congress on Analytical Sciences ICAS-2006. - Moscow, 2006. - Vol. 1. - P.381-382.
18. Zaporozhets O.A., Linnik R.P., Volovenko O.B., Radzievska T.M. Stripping voltammetry, chemiluminescent and sorption-spectroscopic techniques in speciation analysis of metals in natural waters: what forms are measured? // Book of abstracts. International Congress on Analytical Sciences ICAS-2006. - Moscow, 2006. - Vol.1. - P.382-383.
19. Воловенко О.Б., Радзієвська Т.М., Запорожець О.А., Линник Р.П. Визначення токсичних форм купруму у водах сорбційно-спектроскопічним та ІВА методами // Тези доп. 72-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - Київ, НУХТ, 2006. - С.87.
20. Линник П.М., Зубко О.В., Ігнатенко І.І. Линник Р.П. Гумусові речовини поверхневих вод як важливий чинник міграції і розподілу металів серед абіотичних компонентів водних екосистем // Зб. Тез. Доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні проблеми водних екосистем". - Дніпропетровськ, 2007. - С. 35-37.
21. Линник П.Н., Жежеря В.А., Линник Р.П., Запорожець О.А. Роль гумусовых веществ в миграции алюминия в поверхностных водах // Материалы научно-практической конференции (с международным участием) "Современные фундаментальные проблемы гидрохимии и мониторинга качества поверхностных вод России". - 2009. - Ч. 1. - С. 120-123.