University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


Назва наукової школи:

Комплексні сполуки в аналізі техногенних процесів, об'єктів оточуючого середовища та екологічному каталізі

Період діяльності школи

Всесвітньо-відома наукова школа з аналітичної хімії "Хімія комплексних сполук і застосування їх в аналізі" започаткована у Київському університеті ім. Тараса Шевченка. Її формування пов'язане з появою у 1934 р. на кафедрі аналітичної хімії на посаді доцента Анатолія Кириловича Бабка. В 30-ті роки багатьох хіміків-аналітиків зацікавили комплексні сполуки у зв'язку з широкими можливостями їх застосування в аналізі. Серед визначних вчених, що працювали у цей час над проблемою і внесли великий вклад у її розвиток, слід відзначити шведського вченого Б'єрума. Як науковець А.К. Бабко (1905 - 1968) (випускник Київського політехнічного інституту, КПІ) сформувався під впливом видатного вченого академіка М.О. Тананаєва, який протягом 30 років працював в КПІ (1908-1938рр.) і створив у 1922 р. одну з перших кафедр аналітичної хімії в Україні. Наукові інтереси А.К. Бабка, видатного вченого з світовим ім'ям, були широкими та багатогранними. А.К.Бабко відомий як автор понад 450 робіт. Головним напрямком у науковій роботі вченого протягом довгого часу була хімія розчинів комплексних сполук. Дослідження в цій галузі мали важливе значення для розвитку аналітичної хімії та координаційної хімії взагалі. А.К.Бабко вперше в Україні почав систематичне фізико-хімічне дослідження комплексних сполук в розчинах, розвинув теорію та практику їх застосування в фотометричному аналізі. З 1944 по 1960 р. він завідував кафедрою аналітичної хімії Київського університету ім. Тараса Шевченка і до останніх років (1968р.) працював професором цієї кафедри. З 1941 по 1968 р. А.К.Бабко керував відділом аналітичної хімії Інституту загальної та неорганічної хімії АН УРСР, у 1957 р. обраний дійсним членом АН УРСР. Академік А.К.Бабко створив велику та плідну школу хіміків-аналітиків в Україні. Вагомі етапи розвитку теоретичних засад наукової школи з хімії комплексних сполук пов'язані з творчою діяльністю учнів А.К. Бабка - А.Т.Пилипенка (1914-1993), А.М.Голуба (1918-1977) І.В. П'ятницького, Б.Й. Набиванця, М.М. Тананайко та деяких інших. Підготовка під керівництвом А.К. Бабка дала можливість деяким з його учнів створити свої напрямки, школи і зробити великий внесок в розвиток аналітичної хімії та інших напрямків хімії. Наприклад, школа А.Т. Пилипенка, автора біля 800 робіт, по застосуванню органічних реактивів в аналізі. А.Т.Пилипенко, академік АН УРСР, видатний вчений, спеціаліст в галузі аналітичної хімії і хімії комплексних сполук. Випускник КПІ, перші кроки в науці зробив під керівництвом М.О.Тананаєва, в післявоєнні роки наукову діяльність почав на кафедрі аналітичної хімії Київського університету, з 1961 по 1989 р. завідував кафедрою хімії та аналізу рідкісних елементів. Починаючи з 1968 р., А.Т. Пилипенко керував відділом аналітичної хімії Інституту загальної та неорганічної хімії АН УРСР, з 1976 р. і до останніх років свого життя був директором, почесним директором Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського АН УРСР, завідувачем відділом аналітичної хімії. В 1976 р. А.Т. Пилипенко обраний академіком АН УРСР. А.М.Голуб, видатний український хімік, природознавець, один з корифеїв в галузі координаційної та неорганічної хімії. З 1947 р. навчався в аспірантурі під керівництвом А.К.Бабка, в 1951 р. захистив кандидатську дисертацію і розпочав викладацьку діяльність на кафедрі аналітичної хімії. Від 1959р. і до кінця життя - завідував кафедрою неорганічної хімії Київського університету імені Тараса Шевченка. І.В. П'ятницький, видатний український хімік-аналітик, захистив у 1960 році докторську дисертацію і після А.К. Бабка завідував кафедрою аналітичної хімії в Київському університеті з 1960 до 1985 р. Його перу належать чисельні підручники та монографії, які широко використовуються в наукових дослідженнях і в навчальному процесі з аналітичної хімії як раніше, так і зараз у вищих навчальних закладах країни і ближнього зарубіжжя. У період з 1960 по 1985 р. кафедру очолював проф. І.В.П'ятницький, з 1985 р. по 2000 р - проф. В.В. Сухан. Починаючи з 2000 кафедру очолює проф. В.М. Зайцев. За час існування школи значно зріс її науково-педагогічний потенціал. Робота кафедри зосередилась навколо проблеми: хімія комплексних сполук і застосування їх в аналізі кольорових, рідкісних металів, зокрема для визначення їх в складі мікродомішок. Розвиваються такі аналітичні напрямки як розділення металів, концентрування, екстрагування, маскуючі реакції, фотометричні, електрохімічні, фізичні, люмінесцентний, хемілюмінесцентний, хроматографічний методи аналізу, тощо. У 1991р. відбулося об'єднання кафедр аналітичної хімії та хімії та аналізу рідкісних елементів. Викладатсько-методична робота на об'єднаній кафедрі спрямована на впровадження в учбовий процес сучасних досягнень в галузі аналітичної хімії та здобутків наукової школи А.К.Бабка. Наукові дослідження ведуться одночасно в напрямі як експериментального, так і теоретичного обгрунтування застосування комплексних сполук в аналізі, практичної розробки високочутливих, селективних та експресних методів і методик визначення якісного і кількісного хімічного складу різноманітних речовин. Інтенсивно розвиваються фундаментальні та прикладні дослідження з аналітичної хімії навколишнього природного середовища. На кафедрі здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Характер школи: Характер школи фундаментально-науковий. Чисельність зайнятих у діяльності наукової школи: Висококваліфіковані фахівці в галузі аналітичної хімії успішно працювали і сьогодні працюють у вищих освітніх , наукових та наукових-дослідних установах України. Серед них на кафедрі аналітичної хімії 3 доктори наук та 12 кандидаті наук Основні наукові напрямки та найважливіші результати школи: Хімія комплексних сполук. Фізико-хімічні методи дослідження стійкості і складу комплексних сполук в розчині. Застосування комплексних сполук в аналізі (фотометричному, екстракційно-фотометричному , сорбційно-фотометричному та хемілюмінесцентному методах). Теоретичне обгрунтування та аналітичне застосування органічних реагентів для виявлення та визначення неорганічних речовин. Квантово-хімічне моделювання будови і хіміко-аналітичних властивостей органічних реагентів. Багатомірний статистичний аналіз аналітичних вимірювань факторними методами і розпізнаванням образів. Класичні хімічні методи аналізу, метрологічне забезпечення аналітичних визначень. Електрохімічні, фізичні (атомно-абсорбційний, рентгено-флуоресцентний, емісійний спектральний) методи аналізу. Потенціометрія з іоно-селективними електродами, мембранні матеріали в іонометрії, оптичні сенсори. Методи аналітичного розділення на основі хімічних та електрохімічних процесів (гравіметрія, осадження, титриметрія, потенціометрія), на основі розподільних та адсорбційних рівноваг (адсорбція, екстракція, хроматографія), комбінування їх з способами виявлення та визначення. Аналітична хімія платинових металів, аналітичні реакції в міцелярному середовищі. Синтез, дослідження та застосування нових модифікованих сорбційних матеріалів з закріпленими на їх поверхні органічними та неорганічними реагентами. Способи розділення, абсолютного та відносного концентрування на основі гетерогенних та гомогенних рівноваг. Методи і прийоми концентрування мікрокомпонента або групи мікрокомпонентів з близькими властивостями. Аналіз слідів елементів. Концентрування мікродомішок важких, токсичних, благородних, рідкісних елементів на модифікованих сорбентах та їх спектроскопічне визначення на поверхні сорбента. Аналітична хімія природних вод, харчових продуктів, форми знаходження хімічних елементів у природних водах. Тест-методи аналізу. Назва головних розробок, що мають світовий рівень: Фахівці, що вийшли з школи А.К.Бабка, брали і беруть участь у наукових форумах України та за її межами, неодноразово були ініціаторами та засновниками наукових конференцій та семінарів. Наприклад , Всеукраїнські конференції з аналітичної хімії, присвячені ювілейним датам академіка А.К.Бабка (1995), академіка А.Т. Пилипенка (1998), члена-кореспондента В.А. Назаренка (1998) та інші. Основні монографії, учбові посібники, підручники школи: Представниками школи А.К.Бабка опубліковано понад 25 монографій, 30 підручників та учбових посібників і більше 2000 наукових публікацій. Вони давно стали основою для вивчення аналітичної хімії та її подальшого розвитку як в Україні, так і за кордоном.   Основні монографії: Бабко А.К., Пилипенко А.Т. Колориметрический анализ. - М.; Л.:Госхимиздат, 1951. -408 с. Бабко А.К. Физико-химический анализ комплексных соединений в растворе: (Оптический метод). - К.: - Изд. АН УССР, 1955. -325 с. Бабко А.К., Л.И. Дубовенко, Н.М. Луковская Хемилюминесцентный анализ. -К.:Техніка, 1966. - 250 с. Бабко А.К., Пилипенко А.Т. Фотометрический анализ. Общие сведения и аппаратара. -М.: - Химия, 1968. - 368 с. Бабко А.К., Штокало Металл-индикаторный метод исследования комплексных соединений. - К.: - Наук. Думка, 1969. -72 с. Бабко А.К., Пилипенко А.Т. Фотометрический анализ: Методы определение неметаллов. - М.: - Химия, 1974. -360 с. Babko A.K.Pilipenko A.T. Photometrik analysis: Methods of determining non-metals. - Moskow: Mir Publishers, 1976. Bibliogr.:374 p. Костромина Н.А., Волошин Я.З., Назаренко А.Ю. Клатрохелаты. Синтез, строение, свойства. - М.: -Наукова думка, 1992. -335 с. Линник П.Н., Набиванец Б.И. Форма миграции металлов в пресных поверхностных водах. - Л.: - Гидрометеоиздат, 1986. - 270 с. Лукачина В.В. Лиганд-лигандные взаимодействия и устойчивость разнолигандных комплексов. - К.:Наукова думка, 1988. - 180 с. Набиванец Б.И., Линник П.Н, Калабина Л.В. Кинетические методы анализа природных вод. - К.: - Наук. Думка, 1981. - 139с. Пилипенко А.Т., Тананайко М.М. Разнолигандные и разнометалльные комплексы и их применение в аналитической химии. - М.: - Химия, 1983. - 222 с. Пилипенко А.Т., Шевченко Л.И., Зульфигаров О.С. Купферон (Аналитические реагенты). - М.: - Наука, 1988. -176 с. Пилипенко А.Т., Пилипенко Л.А., Зубенко А.И. Органические реактивы в неорганическом анализе. - К.: - Наук. Думка, 1994. -335 с. Пятницкий И.В. Аналитическая химия кобальта. - М.: - Наука, 1965. -260 с . Пятницкий И.В., Сухан В.В. Аналитическая химия серебра. - М.: - Наука, 1975. - 261 с. Пятницкий И.В., Сухан В.В. Маскирование и демаскирование в аналитической химии. - М.: - Наука, 1990. -222 с. Самсонов Г.В., А.Т.Пилипенко, Т.Н. Назарчук Анализ тугоплавких соединений. - М.: -Металлургиздат, 1962. - 256 с. Самчук А.И., Пилипенко А.Т. Аналитическая химия минералов. - К.: -Наук. Думка, 1982. - 199 с. Шевчук И.А. Экстракция органическими основаниями (Ионные ассоциаты). - К.:-Высш.шк., 1978. - 170с. Зайцев В.М.  Комплексоутворюючі кремнеземи: синтез, будова поверхневого шару, хімія поверхні. – Харків: Фоліо, 1997. – 240с. Холін Ю.В., Зайцев В.М. Комплекси металів на хімічно модифікованих кремнеземах. - Харків: Фоліо, 1998. – 135с. Підручники, учбові посібники: Бабко А.К., Пятницкий И.В. Количественный анализ. - М.: -Госхимиздат, 1956. - 736 с. Бабко А.К., Пятницкий И.В. Количественный анализ. - 2-е изд., перераб. и дополн. М.: -Высш. шк., 1962. - 508 с. Бабко А.К., Пятницкий И.В. Количественный анализ. -3-е изд., перераб. и дополн. - М.: - Высш. шк, 1968. -496 с. Бабко А.К., Пилипенко А.Т., Рябушко О.П. , Пятницкий И.В. Физико-химические методы анализа. - М.: -Высш. шк., 1968. - 335 с. Бабко А.К., Пятницкий И.В. Количественный анализ. --Ереван: Ереван. Ун-т, 1974. -629 с. Бабко А.К., П'ятницький І.В. Кількісний аналіз. - К.: - Вищ.шк., 1974. - 352 с. Жаровский Ф.Г., Пилипенко А.Т., П'ятницький І.В. Аналітична хімія. -К.: - Вищ.шк.,1969.-560 с. Жаровский Ф.Г., Пилипенко А.Т., П'ятницький І.В. Аналітична хімія. -2-е вид. - К.: - Виш.шк.,1982. -560 с. Мазуренко Е.А. Справочник по экстракции. - К.: - Техніка, 1972. - 477 с. Набиванец Б.И., Мазуренко Е.А. Хроматографический анализ. - К.: - Вищ. шк., 1979. - 263с. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В. Аналітична хімія природного середовища. - К.: - Либідь, 1996. -303 с. Пилипенко А.Т. Органічні реактиви в неорганічному аналізі. - К.: -Вища шк.,1972.- 216 с. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: В двух кн. - М.: - Химия, 1990. - 846 с. Пятницкий И.В. Теоретические основы аналитической химии. -К.: -Высш.шк., 1978. Скопенко В.В., Савранський Л.І. Координаційна хімія. - К.: -Либідь, 1997. - 334 с. Сухан В.В., Табенська Т.В., Капустян А.Й., Горлач В.Ф. Хімія. Посібник для вступників до вузів. - К.: - Либідь, 1993. -408 с. Сухан В.В., Табенська Т.В., Капустян А.Й., Горлач В.Ф. Хімія. Посібник для вступників до вищих навчальних закладів. Видання друге. - К.: - Либідь, 1995. -448 с. Сухан В.В., Табенська Т.В., Капустян А.Й., Горлач В.Ф. Хімія. Посібник для вступників до вищих навчальних закладів. Видання третє. - К.: - Либідь, 1996. -448 с. Шевченко Л.Л. Кристалохімія: Практикум. - К.:-Вищ.шк., 1981. -136 с. Шевченко Л.Л. Кристалохімія. - К.: - Вищ.шк., 1993. -174 с. Кількість захищених докторських та кандидатських дисертацій за період існування школи: Захищено 17 докторських та понад 100 кандидатських дисертацій Кількість студентів та аспірантів, які випускаються щороку в середньому школою: Щороку школою випускається 20 - 25 фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) за спеціалізаціями - аналітична хімія, хімічний контроль об'єктів навколишнього середовища, 2 - 4 аспіранти. Видатні вчені, які вийшли з цієї школи: Видатні вчені України, що вийшли з школи А.К.Бабка, - академік А.Т. Пилипенко (1914 - 1993 ), професори Й.С. Балог, А.М. Голуб (1918 - 1977), Ф.П.Горбенко, Ф.Г. Жаровський, П.П.Киш, П.М. Линник, В.В.Лукачина, Е.А. Мазуренко, Б.Й. Набиванець, О.Ю.Назаренко, І.В. П'ятницький, , О.П. Рябушко (1926 - 1997), А.І. Самчук, М.М. Тананайко, , Ф.М. Тулюпа, І.О. Шевчук, М.Й.Штокало. Впровадження наукових досягнень школи: Наукові досягнення школи впроваджуються в учбовий процес вищих учбових закладів з фахової спеціальності. Представники школи А.К. Бабка постійно знаходяться в стані творчого пошуку на шляху поєднання теорії і практики. Велика кількість їх наукових розробок впроваджена в аналітичний контроль різноманітних об'єктів. Науковцями кафедри аналітичної хімії Київського університету довгий час велись роботи з атестаційного аналізу стандартних зразків для чорної і кольорової металургії. Вплив наукової школи на рівень вищої освіти: Кафедра аналітичної хімії Київського університету імені Т.Г. Шевченка була і є осередком наукової школи А.К. Бабка в Україні. Протягом багатьох років вона залишається центром виховання і формування наукових кадрів під впливом ідей академіка А.К. Бабка. Кафедра є випускаючою, готує фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) за спеціалізаціями - аналітична хімія і хімічний контроль об'єктів навколишнього середовища. Кафедра надає великого значення розробці методичних засад спеціальних курсів, підготовці та виданню методичних посібників, підручників. Органічне поєднання навчальної і наукової роботи дозволило колективу кафедри створити нове покоління підручників та навчальних посібників. Втілення нових теоретичних ідей у навчальний процес, участь в навчальному процесі провідних викладачів , багато з яких є відомими представниками школи А.К. Бабка, забезпечує високу якість підготовки фахівців. Кафедра аналітичної хімії Київського університету імені Тараса Шевченка з 1996 р. є базовою організацією Наукової ради з аналітичної хімії НАН України (співголова ради В.В. Сухан). З 1993 р. на кафедрі функціонує також Наукова рада з аналітичної хімії та екологічного контролю АН Вищої школи України (голова - Набиванець Б.Й.), на яку покладено завдання координації науково-дослідних робіт вчених вищої школи України. Рада приділяє увагу поширенню знань та інформації серед інших навчальних закладів України. Наукова рада з аналітичної хімії НАН України та Наукова рада з аналітичної хімії та екологічного контролю АН Вищої школи України неодноразово виступали і виступають ініціаторами та організаторами проведення Всеукраїнських наукових конференцій з аналітичної хімії , в яких приймають участь також науковці з різних країн.

64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
anchem.knu.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz