НАНУ Наукові конференції, що були організовані за участтю Наукової Ради НАН України з аналітичної хімії та кафедрою аналітичної хімії КНУ КНУ

Третя міжнародна конференція  "Чистота навколишнього середовища в нашому місті"

2-5 Жовтня  2007 року в м. Севастополі проводилася Третя Міжнародна конференція “Чистота довкілля у нашому місті”. Організатори конференції: Міністерство охорони  навколишнього природного середовища України, Наукова рада НАН України з проблеми “Аналітична хімія», Кримська басейнова санепідстанція, ДП«Севастопольстандартметрологія», Національний центр поводження з небезпечними відходами, Севастопольський регіональний центр, Українська асоціація якості, Хроматографічне товариство

 Тематика конференції включала такі питання:

методи хіміко-аналітичних досліджень стану довкілля;·

стан довкілля  і  його вплив на здоров'я людини;·

відходи, технології їх переробки і утилізації;

правові аспекти та участь громадськості у вирішенні проблем захисту довкілля

На конференції були представлені доповіді учених і фахівців з України, Німеччини,  Польщі, Молдови, Грузії

У доповідях на першій секції, присвяченій методам хіміко-аналітичних досліджень стану довкілля,  розглянутий широкий спектр методик аналізу об'єктів навколишнього середовища на вміст стійких органічних забруднювачів, пестицидів, важких металів і інших токсичних речовин. Поряд з хроматографічними і хромато-мас-спектрометричними методиками, що дозволяють з високою чутливістю і селективністю визначати залишкові  кількості шкідливих речовин в об'єктах довкілля, були розглянуті методи інтегральної і експресної оцінки забруднення.  Обговорювалися об'єкти, аналіз яких дозволяє отримувати об'єктивну інформацію про стан навколишнього середовища. Так аналіз молюсків, що мешкають в донних відкладеннях і накопичують в своєму тілі важкі метали, стійкі органічні забруднювачі, на вміст цих компонентів, дозволяє дати загальну оцінку за цими показниками забруднення довкілля (проф. Х.Франк).

Метод сонолюмінесцентной спектроскопії, який відзначається експресними властивостями і хорошими метрологічними характеристиками, може успішно використовуватися для визначення вмісту металів в розчинах і, зокрема,  для аналізу теплоносіїв атомних електростанцій (проф.Ф.А.Чмиленко, проф.А.Н.Бакланов). Перспективне застосування цього методу для визначення органічних речовин.

 У матеріалах другої секції, присвяченій оцінці стану довкілля, та його впливу на здоров‘я людини, розглянута шкода, що завдається  в результаті виробничої діяльності. Підприємства гірничо видобувної, гірничо переробної, хімічної промисловості, транспорт є основними забруднювачами підземних вод, наземних водоймищ, повітря, ґрунтів. Необхідно здійснювати постійний контроль забруднення при застосуванні пестицидів  в сільському господарстві. Відмічено, що до цього часу склади, на яких в неналежних умовах зберігаються заборонені і непридатні пестициди, є потужними джерелами забруднення довкілля цими речовинами і їх  токсичними метаболітами.

Велика увага приділялася забрудненню південних регіонів України, Кримського півострова  токсичними речовинами. Показано, що вміст нафтопродуктів, важких металів в районі Феодосійської і Севастопольських бухт перевищує допустимі нормативи, що обумовлене техногенною діяльністю людини.

 На підставі експериментальних і статистичних даних показано, що результатами дії токсичних речовин на організм тварин і на людину є ослаблення імунної системи, підвищений ризик онкологічних захворювань.

Оскільки одним з найбільш потужних джерел надходження токсичних речовин в навколишнє середовище є полігони складування промислових і побутових відходів, створення і впровадження  технологій переробки  і утилізації відходів є одним з найбільш важливих завдань, які стоять перед суспільством. На секції, присвяченій технологіям переробки відходів, були розглянуті технології добування важких металів з відвальних шламів, очищення стічних вод, утилізації органічних відходів. У доповіді, представленому  ТОВ “ЕЛГА”, що спеціалізується на піролізі і спалюванні відходів, показано, що сортування побутових відходів з подальшою їх переробкою є економічно виправданим. Приведена схема технологічної лінії піролізу твердих органічних побутових відходів з отриманням пірокарбону  - високо енергетичного екологічно безпечного палива.

У багатьох доповідях, представлених на конференції разом з науковими розробками на конкретному матеріалі обговорювалися правові аспекти екологічних проблем, участі держави і громадських організацій в їх вирішенні.

Виданий збірник праць і повідомлень конференції.

М.М.Герцюк

Президент Хроматографічного товариства
Голова: чл.-кор. НАН України, професор Володимир Зайцев
науковий секретар: к.х.н., доцент Оксана Тананайко

anchem.knu.ua/nanu
analysis@univ.kiev.ua
т: 044-2393444